Gimnazjum

korepetycje polski online kraków

Przez trzy lata nauki w gimnazjum trzeba przygotować się do końcowego egzaminu, również z języka polskiego. Jeżeli obawiasz się, że nie jesteś najlepszy w tej dziedzinie, skorzystaj z mojej pomocy. Bezstresowo przygotujesz się do egzaminu, który otwiera perspektywę wyboru dobrej szkoły średniej.

OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM
NA NOWYCH ZASADACH

Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany na nowych zasadach. Egzamin gimnazjalny na starych zasadach będzie przeprowadzany w roku szkolnym 2010/2011 po raz ostatni.

Nowy egzamin gimnazjalny będzie składał z takich samych 3 części jak dotychczas, czyli z
części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z zakresu języka obcego
nowożytnego, ale każda z części egzaminu będzie miała inną strukturę. Zmiany w egzaminach gimnazjalnych polegają głównie na podzieleniu każdej części egzaminu na 2 grupy zadań. Zwiększony został również czas trawania części I i II egzaminu, przy czym zwiększyła się również czasochłonność poszczególnych zadań.

ZMIANY W EGZAMINACH GIMNAZJALNYCH W CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ:

EGZAMIN HUMANISTYCZNY zostanie podzielony na zadania z zakresu języka
polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Cały nowy egzamin
humanistyczny trwa 150 minut.

 • Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą.
  Mogą odnosić się do tekstów literackich, popularnonaukowych lub
  publicystycznych. Sprawdzane będzie nie tylko rozumienie zamieszczonego
  tekstu, ale także znajomość utworów literackich lub dorobku autorów, których
  zgodnie z podstawą programową nie wolno pominąć w procesie kształcenia.
  Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź
  pisemna w formie rozprawki, opowiadania, charakterystyki, opisu lub
  sprawozdania. Może też być sprawdzane opanowanie przez gimnazjalistę form
  użytkowych, takich jak podanie, życiorys i CV, list motywacyjny, dedykacja,
  a także list oficjalny, ogłoszenie i zaproszenie.
 • Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają wyłącznie formę
  zamkniętą, są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i
  umiejętności, poziomu trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi. Mogą
  występować pojedynczo lub w wiązkach tematycznych. Zadania są tak dobrane,
  by odwoływały się do różnych epok i różnorodnej tematyki, a także do
  zróżnicowanych materiałów źródłowych.

Jakie są różnice pomiędzy poziomem podstawowym a rozszerzonym?

Podstawowe różnice pomiędzy poziomem wiedzy i umiejętności sprawdzanych w
zadaniach egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i
rozszerzonym wynikają zarówno z podstawy programowej jak i z typów zadań
występujących na egzaminie. Różnice te dotyczą przede wszystkim (w przypadku
poziomu rozszerzonego):

 1. zakresu umiejętności językowych:
  ? sprawdzana jest umiejętność tworzenia krótkiej wypowiedzi pisemnej
  ? sprawdzany jest szerszy zakres umiejętności w pozostałych zadaniach
 2. zakresu znajomości środków językowych:
  ? zakres tematyczny tekstów w zadaniach na rozumienie ze słuchu oraz
  rozumienie tekstów pisanych jest szerszy
  ? znajomość środków językowych sprawdzana jest produktywnie, nie tylko
  receptywnie; zdający musi zastosować odpowiednie środki
  leksykalno-gramatyczne, nie tylko wskazać właściwą formę spośród kilku
  podanych
  ? teksty stanowiące podstawę zadań w części sprawdzającej rozumienie ze
  słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych charakteryzują się większą
  różnorodnością środków językowych
 3. zakresu tekstów stosowanych w zadaniach na rozumienie ze słuchu oraz
  rozumienie tekstów pisanych:
  ? typy tekstów są bardziej urozmaicone
  ? teksty są nieznacznie dłuższe i o nieznacznie większym stopniu złożoności
  ? teksty sprawdzające rozumienie ze słuchu są czytane nieznacznie szybciej.

źródło: CKE

Słowa kluczowe:

 
 
 

korepetycje polski online
korepetycje polski kraków
korepetycje z języka polskiego

Comments are closed.